หน้า: 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 ... 84
 
ผู้เขียน หัวข้อ: FWD: งามๆ แบ่งกันอ่าน  (อ่าน 307959 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 ขาจร กำลังดูหัวข้อนี้
ทำไมบอกว่าความรักเป็นแมลงสาบล่ะ เปรียบซะน่าเกลียดเชียว

เปรียบเป็นขนมหวานดีกว่า เพราะกินมากๆไปก็เป็นอันตรายต่อร่างกาย
บันทึกการเข้า
ก็บางคนเค้ากลัวความรัก  ง่ะ
ใครจะกลัวขนมหวานเล่า  ชิ
บันทึกการเข้า

ที่สุดถ้ามันจะไม่คุ้ม
แต่มันก็ดีที่อย่างน้อยได้จดจำ
ว่าครั้งนึงเคยก้าวไป...
คนที่ไดเอ็ตไงกลัวขนมหวาน
บันทึกการเข้า
จ้ะๆ  ง่ะ หลายเรื่องราวกับคำว่า Don't .........


Don't wait for a smile, to be nice.
อย่ารอคอยให้ได้รับรอยยิ้ม แล้วจึงทำดี

Don't wait to be loved, to love.
อย่ารอคอยให้มีคนรัก แล้วจึงมอบความรักให้ผู้อื่น

Don't wait to be lonely, to recognize the value of a friend.
อย่ารอคอยจนกลายเป็นคนโดดเดี่ยว แล้วจึงเห็นคุณค่าของเพื่อน

Don't wait for the best job, to begin to work.
อย่ารอคอยให้ได้งานที่ดีที่สุด แล้วจึงเริ่มทำงาน

Don't wait to have a lot, to share a bit.
อย่ารอคอยให้มีมากๆ แล้วจึงเริ่มแบ่งปันเพียงน้อยนิด

Don't wait for the fall, to remember the advice.
อย่ารอคอยจนพบความล้มเหลว แล้วจึงจดจำคำแนะนำของผู้อื่น

Don't wait for pair, to believe in prayer.
อย่ารอคอยจนพบเนื้อคู่ แล้วจึงเชื่อในคำอธิษฐาน

Don't wait to have time, to be able to serve.
อย่ารอคอยให้มีเวลา แล้วจึงทำประโยชน์

Don't wait for anybody else pain, to ask for apologies.... neither seperation to make it up.
อย่ารอคอยให้คนอื่นเจ็บปวดเสียก่อนแล้วจึงขอโทษหรือต้องเลิกคบกันก่อน แล้วจึงหวนมาคืนดี

Don't wait.......
Because you don't know how long it will takes.

อย่ารอคอย.... เพราะคุณไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้เวลานานเท่าใด
บันทึกการเข้า

ที่สุดถ้ามันจะไม่คุ้ม
แต่มันก็ดีที่อย่างน้อยได้จดจำ
ว่าครั้งนึงเคยก้าวไป...


ชอบ Don't จังเลย  กรี๊ดดดดด


ขอบคุณที่เอามาลงให้อ่านค่ะ
บันทึกการเข้า

หนังเย็บมือ Homemade www.facebook.com/oxhour
ยาวจริงๆ ง่ะ
บันทึกการเข้า

ยิ้มน่ารัก น้องดำ

. . . ไ ม่ รู้ ว่ า เ ค ย อ่ า น กั น รึ ยั ง น ะ ค ะ . . .


" ไ ส้ เ ดื อ น "


ไ ส้ เ ดื อ น . . . มั น ค อ ย แ ห ง น ม อ ง ด อ ก ไ ม้ ม า น า น . . .

ใ น ใ จ คิ ด ว่ า . . . ด อ ก ไ ม้ นั้ น ช่ า ง ง ด ง า ม . . .

ด อ ก ไ ม้ . . . เ ธ อ ก็ ชื่ น ช ม ผี เ สื้ อ ที่ ม า ด อ ม ด ม ทุ ก วั น . . .

ไ ม่ เ ค ย . . . ไ ม่ เ ค ย ม อ ง ล ง พื้ น ดิ น . . .

ไ ม ่รู้ . . . ไ ม่ รู้ เ ล ย ว่ า มี ใ ค ร อี ก ค น ที่ ค อ ย . . .  รั ก . . .

ยั ง จํ า ไ ด้ ดี . . .

ต อ น ที่ ด อ ก ไ ม้ ยั ง เ ล็ ก อ ยู่ . . .

ไ ม่ มี แ ร ง . . . อ่ อ น ล้ า . . . เ จี ย น ต า ย . . .

ห น อ น . . . . . . กั ด กิ น ทั้ ง ใ บ . . .

แ ล ะ หั ว ใ จ ข อ ง เ ธ อ . . .

ไ ส้ เ ดื อ น ตั ว ห นึ่ ง . . . .

มั น ค อ ย ม า พ ร ว น ดิ น อ ยู่ เ ส ม อ . . .

ดู แ ล อ ยู่ ทุ ก วั น . . .

ด อ ก ไ ม้ . . . ไ ม่ เ ค ย รู้ . . .

เ มื่ อ ค ร า ว ที่ ห น อ น ก ลั บ ม า . . .

ก ล า ย เ ป็ น ผี เ สื้ อ ส ว ย ห รู . . . .

ดู เ ธ อ พ อ ใ จ . . . 

แ ต่ ไ ส้ เ ดื อ น เ จ็ บ ชํ้ า . . .

เ ธ อ รู้ รึ เ ป ล่ า . . . .

เ มื่ อ เ ธ อ เ หี่ ย ว เ ฉ า . . .

มั น ก็ ไ ป . . .
 
เ ธ อ รู้ รึ เ ป ล่ า . . .

เ มื่ อ เ ธ อ เ ฉ า ไ ป . . .

ใ ค ร กั น ที่ ห่ ว ง เ ธ อ . . . .

แ ล ะ ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น อ ย่ า ง ไ ร . . .

จ ะ ร่ ว ง โ ร ย . . .

แ ห้ ง เ หี่ ย ว . . .

ไ ส้ เ ดื อ น ไ ม่ เ ค ย รั ง เ กี ย จ เ ธ อ . . .

ไ ส้ เ ดื อ น ตั ว นี้ . . . .

รั ก เ ธ อ . . . รั ก เ ดี ย ว . . . .

จ ะ อ ยู่ กั บ เ ธ อ . . .

จ ะ จ ม ล ง สู่ ดิ น . . ไ ป พ ร้ อ ม กั บ เ ธ อ . . .

จ น เ ป็ น ดิ น ไ ป ด้ ว ย กั น . . .

ด อ ก ไ ม้ . . .

ก ว่ า จ ะ รู้ ว่ า โ ต จ า ก ดิ น . . .

ก็ ร่ ว ง โ ร ย ไ ป . . .

อ ย่ า ง น่ า เ สี ย ด า ย . . .

ไ ส้ เ ดื อ น มี ค ว า ม สุ ข . . .

สุ ข . . . ที่ ไ ด้ รู้ จั ก . . .

. . . . . ค ว า ม รั ก . . . . .

แ ม้ จ ะ ส ม ห วั ง ห รื อ ไ ม่ . . . ก็ ต า ม . . . .

แ ต่ มั น ก็ อ ย า ก ใ ห้ คุ ณ มี ค ว า ม สุ ข . . .

แ ล ะ ค อ ย เ ตื อ น คุ ณ ว่ า . . . .

ไ ม่ ว่ า คุ ณ จ ะ เ ป็ น ใ ค ร . . .

ข อ ใ ห้ อ ย่ า ลื ม . . .

ว่ า เ ร า ม า จ า ก ไ ห น . . .

อ ย่ า ลื ม . . . . .

ว่ า ยั ง มี ใ ค ร ที่ รั ก เ ร า . . .

อ ย่ า ลื ม . . . .

ว่ า ใ ค ร กั น . . . .

ที่ ทํ า ใ ห้ คุ ณ มี วั น นี้ . . .

 เศร้า   ฮือๆ~


เ รื่ อ ง นี้ มั น ก็ น า น แ ล้ ว น ะ . .

ขุ ด ๆ ม า . . อ ย า ก อ่ า น อี ก ที . .  ฮือๆ~

ถ้ า ซํ้ า ก็ ล ะ ไ ว้ ใ น ฐ า น ที่ เ ข้ า ใ จ น ะ ค ะ . .  ง่ะ« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 เม.ย. 2006, 05:24 น. โดย • L ii p z [ii] e z • » บันทึกการเข้า

ละโว้แทนได้มั้ยคะ  ฮี่ๆ
อ๊ะๆ ของเราก็ละโว้นี่หว่า  เฮ้ย!?


บทเรียนจากลิง

เรื่องมีอยู่ว่า..เขาบอกว่าให้ลองเอาลิง 5 ตัวไว้ในห้องสี่เหลี่ยมที่มีกล้วยหอมใบเขื่องแขวนไว้ที่เพดานกลางห้อง
วิธีเดียวที่จะไปถึงกล้วยหอมอันยั่วยวนใจนั้นได้ก็โดยการปีนบันไดที่ตั้งไว้กลางห้อง
"แต่เมื่อใดก็ตามที่ลิงตัวใดตัวหนึ่งปีนบันไดขั้นแรก ก็จะมีท่อฉีดน้ำเย็นจัดไปทั่วห้อง"
สุดท้าย..ไม่มีลิงตัวใดอยากปีนบันไดอีก หรือแม้แต่คิดก็ยังไม่กล้า..

จากนั้น..เอาลิงตัวที่ 6 เข้าไปในห้องแทนลิงตัวหนึ่งที่หนาวสั่นจนทนไม่ไหว
วินาทีแรกที่มันเห็นกล้วยหอม มันก็รีบถลาเข้าหาบันได แต่ก็ถูกสกัดกั้นอย่างโหดร้ายบ้าเลือดจากลิงรุ่นพี่ทั้งสี่ตัว
จนลิงน้องใหม่ไม่กล้าเข้าไปใกล้บันไดอีกด้วยความงุนงงและประหลาดใจยิ่งนัก...

เอาลิงตัวที่ 7 เข้าไปแทนลิงเก่าอีกตัวหนึ่ง และเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นอีก เมื่อลิงน้องใหม่สุดถลาเข้าหาบันได เพื่อจะไปเอากล้วยหอม
ก็จะถูกรุมกัดอย่างเอาเป็นเอาตายจากรุ่นพี่ทุกตัวรวมทั้งลิงตัวที่ 6 ที่เพิ่งเข้าไปอยู่ใหม่ด้วยแถมยังเกรี้ยวกราดมากกว่าตัวอื่น
ทั้งที่ตัวมันเองก็ไม่รู้เหตุผลว่าทำไมการปีนบันไดเป็นสิ่งต้องห้าม
และทำไมลิงชุดเก่าจึงต้องกลัวบันไดกันขนาดนั้น
แต่มันก็ยินดีผสมโรงสหบาทาไปกับเขาด้วยและรุนแรงกว่าเสียด้วย

เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นต่อไปอีกนานแสนนาน จนแม้ลิงชุดเก่าชุดแรกจะครบเกษียณอายุและถูกทดแทนด้วยลิงชุดใหม่ทั้งหมดแล้ว
แต่ลิงรุ่นหลังก็พร้อมใจกันปกป้องบันไดกายสิทธิ์กันอย่างเหนียวแน่น
(ตกลงมันจะเอากล้วยหรือเอาบันไดวะ - แต่ถึงยังไงกล้วยมันคงเน่าไม่ก็เป็นเหยื่อมดละมั้ง - - )

นี่คือที่มาของนโยบายหรือวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ที่พนักงานยึดถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดและพร้อมที่จะปกป้องอย่างรุนแรงถึงแม้จะไม่สามารถอธิบายเหตุผลหรือที่มาที่ไปของการประพฤติ (Norms) และการปฏิบัติ (Standard) ก็ตาม

วัฒนธรรมกิจการเกิดจากคนและหน่วยงานภายในกิจการนั้น คนเราจะมีข้อสมมติ (Assumption) ทัศนคติ (Atitude) ค่านิยม (Value) และความคาดหวัง (Expectation) ที่แตกต่างกัน เมื่อคนเข้าไปทำงานในหน่วยงานใด ก็จะได้รับการปลูกฝังให้ยึดถือแนวประพฤติปฏิบัติของหน่วยงาน เช่นนิสัย (Habit) หลักปฏิบัติ (Practices) และวิธีการทำงาน (Style) ที่เป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน

ในที่สุดแล้วก็จะผสมผสานกันเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มีรากฐานมาจากการปฏิบัติในอดีต (Past Practices) ประเพณี (Tradition) กฎระเบียบทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็น (Rule) และจารีต (Ritual) ซึ่งรากฐานของบางตัวนั้นก็ยาวนานจนคนรุ่นหลังไม่สามารถอธิบายที่มาได้

ฝากให้คิดว่า วัฒนธรรมองค์กรที่สั่งสมกันมายาวนานนั้นบางสิ่งบางอย่างยังใช้ได้หรือไม่ อันไหนบ้างที่กีดขวางความมีประสิทธิภาพของกิจการ และสมควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงอย่างรีบด่วนในยุคคิดใหม่ทำใหม่

มิฉะนั้นเราก็ไม่ต่างอะไรกับลิงในห้องแคบ
บันทึกการเข้า

ที่สุดถ้ามันจะไม่คุ้ม
แต่มันก็ดีที่อย่างน้อยได้จดจำ
ว่าครั้งนึงเคยก้าวไป...
ใช่เลย ..

มองความจริง ... แล้วก็มองไกลๆ ..

No Rule !!
บันทึกการเข้า

มีใครเคยได้รับเมล์จากเครือข่ายเกย์มั่ง
เมล์ขพาเจ้าที่ yahoo วันนึงจะมี bulk mail (เมล์ขยะ) ประมาณ 70 ฉบับ
เป็นเมล์จากเว็บเกย์ซะครึ่งนึง ที่เหลือขายของ...  ง่ะ
บันทึกการเข้า

เอามั่ง
มีใครเคยได้รับเมล์จากเครือข่ายเกย์มั่ง
เมล์ขพาเจ้าที่ yahoo วันนึงจะมี bulk mail (เมล์ขยะ) ประมาณ 70 ฉบับ
เป็นเมล์จากเว็บเกย์ซะครึ่งนึง ที่เหลือขายของ... ง่ะ

เหมือนกัน มีแต่จะขาย ไวอกร้า ไม่ก็เพิ่มขนาด แบบว่าใหญ่แล้วไม่สนใจ
ไม่ก็หนูๆผมบลอนด์หาคู่ แอบถ่าย เบื่อมาก

อยากได้หนุ่มผมบลอนด์มากกว่า
บันทึกการเข้า
... จริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่ FW Mail ...

... มันเป็นข้อความ ... ข้อความนึงที่เคยอ่านแล้วจรรโลง(สะเทือน ฮือๆ~)ใจ...

... ไม่เคยคิดว่าตัวหนังสือแค่ไม่กี่ตัว .. มันสามารถให้ชีวิตใหม่เราำได้อีกครั้งเหมือนกัน ... เศร้า


... ฉันถือว่ามันเปนเรื่องเศร้า ...

... ยิ่งถ้าต้องรับรู้ ว่า "เธอ" จะไม่มีวันหวนกลับคืนมา ...

... การจากกันทั้งที่ยังเป็น ... ทั้งที่ยังมีลมหายใจ ...

... มันเป็นบ่อนทำลายความรู้สึกได้มากมายยิ่งกว่าความสูญเสียใด..ใด ...

... หากใครคนนั้นเปนคนที่เราเคยรัก ...

... และยังคงรัก .. อย่างไม่มีวันที่คิดจะเปลี่ยนใจ ...

... แต่กลับไม่มีโอกาสที่จะได้รับรู้อีก ...

... ว่าเขาจะมีชีวิตเปนอยู่อย่างไร...

... ทั้ง .. ทั้ง .. ที่ต่างก็ยังอยู่ใต้ฟ้าแผ่นเดียวกัน ...

... บนแผ่นดินเดียวกัน ...

... บนโลกใบเดียวกัน ...
THANK YOU : P' CHINE  แห่งเวปนายพล   กร๊าก กร๊าก

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 เม.ย. 2006, 11:50 น. โดย • L ii p z [ii] e z • » บันทึกการเข้า

 :05:ซึ้ง จริงๆ

ชอบ บทความไส้เดือนมากๆเลย
น้องไวน์จ๊ะ โรแมนซ์ซะ กรี๊ดดดดด
บันทึกการเข้า

ไม่เจอซะนาน...คิดถึงจังเล้ย..
ไส้เดือนเจอในFW.เมื่อ2ปีที่แล้ว ง่ะ
บันทึกการเข้า
ไส้เดือนเจอในFW.เมื่อ2ปีที่แล้ว ง่ะ


ง่ะ เผื่อมีคนยังไม่เคยอ่านไงยะ !!  โวย

เช่นพี่ฝน คนข้างบนเป็นต้น  กร๊าก

บันทึกการเข้า

หน้า: 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 ... 84
 
 
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!