หน้า: [1]
 
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอเชิญประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) สถานีว  (อ่าน 2419 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 ขาจร กำลังดูหัวข้อนี้
สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาขอเชิญประชาชนที่สนใจ สร้างสรรค์ผลงานส่งประกวดโลโก้โทรทัศน์รัฐสภา ร่วมสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้ทันสมัย เตรียมพร้อมการเป็นโทรทัศน์ดิจิตอลและโทรทัศน์สาธารณะ ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท โดยให้ประชาชนทั่วไป คณะบุคคล นิติบุคคล สามารถสร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่งประกวดได้ คนละ 2 ชิ้นงาน ซึ่ง Logo ต้องสื่อความหมายของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างชัดเจน และผู้ที่ส่งผลงานจะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นใหม่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน และไม่ใช่ส่งผลงานที่สร้างสรรค์โดยผู้อื่น ซึ่งหากพบว่ามีการผิดเงื่อนไขหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบเองตามกฎหมาย ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิ.ย. 56 และจะประกาศผลการตัดสิน ภายในวันที่ 10 ก.ค. 56 โดยรางวัลที่1 จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

๑. หลักการและเหตุผล
สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเป็นหน่วยงานของรัฐสภา ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๙ มีบทบาทหน้าที่ในการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตลอดจนมีหน้าที่ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมบทบาทภารกิจของสมาชิกรัฐสภา และคณะกรรมาธิการทุกคณะ โดยการสร้างสรรค์ผลิตรายการในรูปแบบต่างๆ สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ในฐานะสื่อของฝ่ายนิติบัญญัติ จึงควรมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะ ตราสัญลักษณ์ (Logo) สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ที่ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ตลอดจนใช้ในการส่งเสริมและผลิตรายการ ที่มีความโดดเด่น ทันสมัย และน่าสนใจ คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จึงมีดำริให้มีการจัดประกวดตราสัญลักษณ์(Logo)ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้เกิดขึ้นกับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา โดยทำการออกแบบ ตราสัญลักษณ์ Logo ของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ให้ดูทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น
๒.๒ เพื่อสร้างการรับรู้และจดจำต่อตราสัญลักษณ์ (Logo) ของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
๒.๓ เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมองค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
๒.๔ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ที่มีภารกิจหลักในการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตลอดจนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
๒.๕ เพื่อนำไปใช้ได้จริงในสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เอกสารอื่น ๆ และสื่อต่างๆ ของทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

๓. คุณสมบัติ ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
๓.๑ ประชาชนทั่วไป คณะบุคคลหรือนิติบุคคล
๓.๒ ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ไม่นำส่วนหนึ่งส่วนใดของ Logo ที่มีลิขสิทธิ์อยู่ มาใช้ในการออกแบบ Logo ของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
๓.๓ ผู้ส่งผลงานหนึ่งคนสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน ๒ ชิ้นงาน
๓.๔ เป็นผลงานที่จัดทำและผลิตขึ้นใหม่ ไม่เคยนำเข้าร่วมประกวดในที่ใดมาก่อน
๓.๕ ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดลอกเลียนแบบ Logo ของผู้อื่น ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
๓.๖ ผลงานที่ได้รับรางวัล หากภายหลังพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน จะตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลของผลงานชิ้นนั้นๆ โดยที่เจ้าของผลงานไม่สามารถฟ้องร้องได้ในทุกกรณี
๓.๗ ผลงานที่ได้รับรางวัล ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิ์ในการปรับปรุงรูปแบบ ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน
๓.๘ ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิ์ที่จะนำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ได้
๓.๙ ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ไม่สามารถนำไปฟ้องร้องและดำเนินคดีใดๆได้

๔. หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
๔.๑ ตราสัญลักษณ์ (Logo)ต้องสื่อความหมายของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างชัดเจน
๔.๒ จะมีคำว่า “โทรทัศน์รัฐสภา” “Thai Parliament TV” “รัฐสภา” หรืออักษรย่ออยู่ในตราสัญลักษณ์หรือไม่ก็ได้
๔.๓ ไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างผลงาน
๔.๔ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขนาดไม่เกิน ๒๐ x ๒๐ เซนติเมตร และไม่เล็กกว่า ๑๐ x ๑๐ เซนติเมตร พร้อมทั้งย่อส่วนในขนาด ๓ x ๓ เซนติเมตร ทั้งแบบสีและขาวดำ ปิดลงบนกระดาษแข็ง ขนาด เอ ๓ จำนวน ๑ ชิ้น ต่อหนึ่งผลงาน
๔.๕ มีคำอธิบายประกอบแบบ อยู่บนกระดาษ เอ ๓ ที่มีแบบปรากฏอยู่ หรือแยกเป็นแผ่นกระดาษ เอ ๓ ต่างหากก็ได้
๔.๖ ให้ส่งผลงานในรูปแบบ CD หรือ DVD โดยบันทึกไฟล์เป็นนามสกุล JPEG หรือ AI ด้วย

๕. การส่งผลงานเข้าประกวด
๕.๑ เขียนชื่อและนามสกุล ที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ E – mail ของผู้ส่งผลงาน เข้าประกวดที่ด้านหลังของแผ่นชิ้นงาน และ CD หรือ DVD ทุกแผ่น
๕.๒ กรณีส่งทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า "ประกวดโลโก้หรือตราสัญลักษณ์" โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ หรือ
ส่งผลงานด้วยตนเอง ในวันราชการ (จันทร์ - ศุกร์) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ
กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เลขที่ ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๒๙๖ และ ๐๒๒๔๔ ๒๓๐๒ ในวันเวลาราชการ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.parliament.go.th
www.tvparliament.net
www.radioparliament.net
๕.๓ เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน
๖.๑ การสื่อความหมาย ๔๐ คะแนน
๖.๒ ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ ๔๐ คะแนน
๖.๓ การนำไปใช้ได้ตามสื่อต่าง ๆ ๒๐ คะแนน

๗. การประกาศผลการประกวด
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะประกาศผลการประกวด ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา และที่เว็บไซต์

www.parliament.go.th
www.tvparliament.net
www.radioparliament.net
๘. รางวัลการประกวด
๘.๑ รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
๘.๒ รางวัลชมเชย จำนวน ๓ รางวัล ได้รับเงินรางวัลๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

อนึ่งผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน หากประสงค์จะขอรับผลงานคืน ให้ติดต่อนางสาวปริยากร สุริหาร ตำแหน่งพนักงานนำเข้าข้อมูล โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๒๙๖ และ ๐๒๒๔๔ ๒๓๐๒ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน
SPOT ประกวดโลโก้ 30 วินาที
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
 
 
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!