หน้า: [1]
 
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยทีคะ เกี่ยวกับ Ac ของ Slider รูป มีโค๊  (อ่าน 2552 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 ขาจร กำลังดูหัวข้อนี้
http://www.bezzmedia.com/swfspot/samples/flash8/Image_Slider

จากเวปเนี้ยคะ คือทำเวปแฟต แล้ว อยากจะเอาสไลด์ไปใส่ แต่ปัญหาติดตรงที่ ตัวรูปมันล้ำไปล้ำมา ออกซ้ายบ้างขวาบ้าง ไม่อยู่ในกรอบเลยคะ ใครรู้วิธีแก้ ช่วยหน่อยนะคะ  เวปขนาด เวปขนาด 1024*768  อยากให้ตัว slide รัน แค่ในพิกัด x= 185-685    y=423-543


นี่โค๊ดคะ

1.//Image Slider By John Bezanis for SWFspot
2.//Settings to play with
3.//the height of the images when not stretched
4.var maxheight = 40;
5.//the y position of the "floor" or where the images sit on
6.var floor = 75;
7.//The amount an image scales to as the mouse gets closer
8.var curvedistance = 160;
9.//The amount of gap in between each image
10.var sidegap = 5;
11.//The background color of the document. This is used for the reflection
12.var bgcolor = 0xFFFFFF;
13./*no more settings to play with below here */
14.//Initialize the image count to 0
15.var imagecount = 0;
16.//if the get parameter "xmlfile" is not set, change the xml file to load the data to a default name
17.if (_root.xmlfile == undefined || _root.xmlfile == "") {
18.  //default name for the xml feed
19.  _root.xmlfile = "sliderfeed.xml";
20.}
21.var myXml:XML = new XML();
22.myXml.ignoreWhite = true;
23.//Load the xml file
24.myXml.load(_root.xmlfile);
25.//run when the xml file has loaded
26.myXml.onLoad = function() {
27.  //parse the xml file and load in the images
28.  loadImages();
29.};
30.//start loading in the images
31.function loadImages() {
32.  //traverse through each pic of the xml file
33.  for (imageIndex=0; imageIndex<myXml.childNodes[0].childNodes.length; imageIndex++) {
34.    //create a new instance of imagebox to load our pic,caption,and url into
35.    attachMovie("imagebox", "im" + imageIndex, this.getNextHighestDepth());
36.    //load in the pic
37.    eval("im" + imageIndex).pic = myXml.childNodes[0].childNodes[imageIndex].childNodes[0].childNodes[0].nodeValue;
38.    //load the caption
39.    eval("im" + imageIndex).caption = myXml.childNodes[0].childNodes[imageIndex].childNodes[1].childNodes[0].nodeValue;
40.    //load the url
41.    eval("im" + imageIndex).url = myXml.childNodes[0].childNodes[imageIndex].childNodes[2].childNodes[0].nodeValue;
42.    //set the index to the current index of the for loop
43.    eval("im" + imageIndex).index = imageIndex;
44.    //move this above the caption box
45.    eval("im" + imageIndex).swapDepths(captionbox);
46.    //increment the imagecount
47.    imagecount++;
48.  }
49.}
50.//run at the start of each frame
51.onEnterFrame = function () {
52.  //only run if the image have been loaded
53.  if (imagecount != 0) {
54.    //figure out which image the mouse is closest to on the x plane
55.    curmouseover = Math.max(0, Math.min(imagecount, imagecount*(_xmouse-sidegap)/(Stage.width-sidegap*2)));
56.    //if the current x position is greater than our strip's width, create a movieclip as a placeholder
57.    if (eval("im" + Math.floor(curmouseover))._x == undefined) {
58.      this.createEmptyMovieClip("im" + Math.floor(curmouseover), this.getNextHighestDepth());
59.      //Move the newly created clip to the width of the strip plus the sidegap
60.      eval("im" + Math.floor(curmouseover))._x = Stage.width+sidegap;
61.    }
62.    //if the current x position is past the strip's width, select the last pic 
63.    if (curmouseover>=myXml.childNodes[0].childNodes.length) {
64.      //move the last pic to the stage width minus the width of the pic
65.      eval("im" + Math.floor(curmouseover))._x = Stage.width-eval("im" + Math.floor(curmouseover))._width;
66.    } else {
67.      //else the x position is set based on the distance from the centerpoint of that index
68.      eval("im" + Math.floor(curmouseover))._x = _xmouse-(curmouseover-Math.floor(curmouseover))*eval("im" + Math.floor(curmouseover))._width;
69.    }
70.    //scale the image based on the image center's distance from x mouse position
71.    scale = Math.max(100, curvedistance-(Math.abs((eval("im" + Math.floor(curmouseover))._x+eval("im" + Math.floor(curmouseover))._width/2)-_xmouse))/4);
72.    eval("im" + Math.floor(curmouseover))._xscale = scale;
73.    eval("im" + Math.floor(curmouseover))._yscale = scale;
74.    //Set the y position to the floor minus the height of the pic
75.    eval("im" + Math.floor(curmouseover))._y = floor-eval("im" +Math.floor(curmouseover)).image_mc._height*eval("im" + Math.floor(curmouseover))._yscale/100;
76.    //traverse through the images to the right of the current selected image, scaling and setting the x position
77.    for (curpos=Math.floor(curmouseover); curpos<imagecount-1; curpos++) {
78.      //scale the image based on the image center's distance from x mouse position
79.      scale = Math.max(100, curvedistance-(Math.abs((eval("im" + Math.floor(curpos))._x+eval("im" + Math.floor(curpos))._width*1.5)-_xmouse))/4);
80.      eval("im" + Math.floor(curpos+1))._xscale = scale;
81.      eval("im" + Math.floor(curpos+1))._yscale = scale;
82.      //set the x position to the x position of the last image plus the width and sidegap
83.      eval("im" + Math.floor(curpos+1))._x = eval("im" + Math.floor(curpos))._x+(eval("im" + Math.floor(curpos))._width+sidegap);
84.      //move the y position according to how much the image is scaled
85.      eval("im" + Math.floor(curpos+1))._y = floor-eval("im" + Math.floor(curpos+1)).image_mc._height*eval("im" + Math.floor(curpos+1))._yscale/100;
86.    }
87.    //traverse through the images to the left of the current selected image, scaling and setting the x position
88.    for (curpos=Math.floor(curmouseover); curpos>0; curpos--) {
89.      //scale the image based on the image center's distance from x mouse position
90.      scale = Math.max(100, curvedistance-(Math.abs((eval("im" + Math.floor(curpos-1))._x+eval("im" + Math.floor(curpos-1))._width/2)-_xmouse))/4);
91.      eval("im" + Math.floor(curpos-1))._xscale = scale;
92.      eval("im" + Math.floor(curpos-1))._yscale = scale;
93.      //set the x position to the x position of the last image minus the width and sidegap
94.      eval("im" + Math.floor(curpos-1))._x = eval("im" + Math.floor(curpos))._x-(eval("im" + Math.floor(curpos-1))._width+sidegap);
95.      //move the y position according to how much the image is scaled
96.      eval("im" + Math.floor(curpos-1))._y = floor-eval("im" + Math.floor(curpos-1)).image_mc._height*eval("im" + Math.floor(curpos-1))._yscale/100;
97.    }
98.  }
99.};

มีต่อ

1.//Import the glowfilter
2.import flash.filters.GlowFilter;
3.//Import Matrix, which is used for overlaying the glow gradient
4.import flash.geom.Matrix;
5.//use image_mc to load our image into
6.this.createEmptyMovieClip("image_mc", this.getNextHighestDepth());
7.//create a listener for the completion of the movie clip load
8.var mclListener:Object = new Object();
9.//run once the image loads
10.mclListener.onLoadInit = function(target_mc:MovieClip) {
11.  //set the height to the height specified on the main level
12.  image_mc._height = _parent.maxheight;
13.  //scale the image relative to the amount the height was scaled
14.  image_mc._width *= image_mc._yscale/100;
15.};
16.//create a loader for the movie clip
17.var image_mcl:MovieClipLoader = new MovieClipLoader();
18.//add the event listener to the loader
19.image_mcl.addListener(mclListener);
20.//load the image into the movieclip and keep track of the progress using the listener
21.image_mcl.loadClip(pic, image_mc);
22.//Create a glow movieclip
23.this.createEmptyMovieClip("mcglow", this.getNextHighestDepth());
24.//create a listener for loading in the image
25.var mclListener2:Object = new Object();
26.//run when the image has finished loading
27.mclListener2.onLoadInit = function(target_mc:MovieClip) {
28.  //set the height to the height set on the main level
29.  mcglow._height = _parent.maxheight;
30.  //scale the width relative to the height's scale
31.  mcglow._width *= mcglow._yscale/100;
32.  //flip the reflection and shrink the height 50%
33.  mcglow._yscale *= -.5;
34.  //move the reflection to the base line
35.  mcglow._y = _parent.maxheight+mcglow._height;
36.  //make sure the reflection is above the main image, so it is above the glow
37.  if (mcglow.getDepth()<image_mc.getDepth()) {
38.    image_mc.swapDepths(mcglow);
39.  }
40.  //store the glow width and height
41.  glowwidth = mcglow._width;
42.  glowheight = mcglow._height;
43.  //create a gradient to add a fade away effect
44.  target_mc.createEmptyMovieClip("gradient_mc", target_mc.getNextHighestDepth());
45.  //linear gradient
46.  var fillType:String = "linear";
47.  //set the color to the background color set on the main level
48.  var colors:Array = [_parent.bgcolor, _parent.bgcolor];
49.  //the strengths of the reflection
50.  var alphas:Array = [50, 100];
51.  //shapes where the gradient changes its color and alpha
52.  var ratios:Array = [0x00, 0xEE];
53.  //Matrix to store the gradient transformation
54.  var matrix:Matrix = new Matrix();
55.  //store the variables into the matrix
56.  matrix.createGradientBox(glowwidth*100/mcglow._xscale, glowheight*100/mcglow._yscale, Math.PI/2, 0, 0);
57.  //apply the gradient
58.  target_mc.gradient_mc.beginGradientFill(fillType, colors, alphas, ratios, matrix);
59.  //Draw the shape for the gradient.
60.  target_mc.gradient_mc.moveTo(-1, -1);
61.  target_mc.gradient_mc.lineTo(-1, glowheight*100/mcglow._yscale-2);
62.  target_mc.gradient_mc.lineTo(glowwidth*100/mcglow._xscale+1, glowheight*100/mcglow._yscale-2);
63.  target_mc.gradient_mc.lineTo(glowwidth*100/mcglow._xscale+1, -1);
64.  target_mc.gradient_mc.lineTo(-1, -1);
65.  //the shape has been drawn
66.  target_mc.gradient_mc.endFill();
67.  //set the y position to the y position of the reflection
68.  target_mc.gradient_mc._y = -(glowheight)*100/mcglow._yscale;
69.};
70.//create a loader for the reflection
71.var image_mcl2:MovieClipLoader = new MovieClipLoader();
72.//create a listener for the reflection loading
73.image_mcl2.addListener(mclListener2);
74.//load the picture into the reflection and use an event listener to track its status
75.image_mcl2.loadClip(pic, mcglow);
76.//run on rollover
77.onRollOver = function () {
78.  //a glow filter
79.  var filter:GlowFilter = new GlowFilter(0x999999, 1, 2, 2, 2, 10, false, false);
80.  //apply the filter
81.  image_mc.filters = [filter];
82.  //set the caption on the main level to the caption of this image
83.  _parent.caption = caption;
84.};
85.//run on rollout
86.onRollOut = function () {
87.  //remove the glowfilter
88.  image_mc.filters = [];
89.  //set the caption on the main level to an empty string
90.  _parent.caption = "";
91.};
92.//open a url on mouse press
93.onPress = function () {
94.  getURL(url, "_parent");
95.};
96.
บันทึกการเข้า
 อ้วก!!! โอ้กก

 ฮือๆ~ ไม่ต้องแปะโค้ดละค้าบ แบบนี้
บันทึกการเข้า

หน้า: [1]
 
 
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!