หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 [8]
 
ผู้เขียน หัวข้อ: วิบัติขั้นมหาเมพขิงๆ  (อ่าน 22012 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 ขาจร กำลังดูหัวข้อนี้
ณี่ย์เรียฆส์ว่าห์อ่าญต์ง่ายแฬ้หวสู์เหฤอก์
บันทึกการเข้า

มรันฟ์ก็เริ่ห์มอ่ารณน์ญาฆค์แฬ้วก์ณะม์
บันทึกการเข้า

ง่ายแล้ว  น้องดำ

แค่มองผ่านๆ ก็อ่านออก  หมีโหด~
บันทึกการเข้า

<a href="http://img3.f0nt.com/flash/66d37d0393ee1ab1e2e55182dfabf34e.swf" target="_blank">http://img3.f0nt.com/flash/66d37d0393ee1ab1e2e55182dfabf34e.swf</a>
ษบรภ์าริุ์ยมากกกกกก  อืมมมมห์
บันทึกการเข้า

        AH_LuGDeK, AH_LuGDeK_R
Lฃ้Lก๑ตุ์อ่ๅuล์voJฅณoื่ญ
บันทึกการเข้า

สะพรึบสะพรั่ง ณหน้าและหลัง ณซ้ายและขวา ละหมู่ละหมวด ก็ตรวจก็ตรา ประมวลกะมา สิมากประมาณ
Lฃ้Lก๑ตุ์อ่ๅuล์voJฅณoื่ญ

ไอ้นี่มันอาร้ายยย   กร๊าก
บันทึกการเข้า

กินรอบวง
ขี้เกียจอ่านของคนอื่น
บันทึกการเข้า

ษบรภ์าริุ์ยมากกกกกก  อืมมมมห์

อันนี้มากกว่า
บันทึกการเข้า

กระจู่นี้เหมือนคนเมามาคุยกัน กร๊าก
บันทึกการเข้า

หนุ่มอักษรรักแน่ รักแท้ตลอดกาล~
ได้จากฟอเวิดเมวมา

ถ้าคณุอาน่บทคาวมนี้ได้
คณุมีความคดิที่แขง็แรงพอสวคมรเลยนะ
คณุอาน่ได้หรอืเลป่าล่ะ
 มีแค่ 55 คนจาก 100 เท่านนั้แล่หะที่อาน่ได้
 

ฉนัไม่อายกจะเชอื่เลยว่า
 ฉนัเข้าใจสงิ่ที่ฉนักำลงัอาน่อู่ยนี้
 มนัเปน็ปฎกราากรณ์ของคาวมคดิของม์ษุยน
 ผลการศกึาษวจิยัจาก มวหายิทัาลย แบมคิร์จด ก่าลวว่า
 

มนัไม่สคำญเลยว่าตวัอรัษกเยีรงถตอ้กูงหรอืไม่ในคำคำหนงึ่
 มนัสคำญแค่ว่า ตวัอษักรแรกและตวัอษกัรตวัสดุทาย้ของคำ
 นนั้อู่ยในตนำแห่งที่ถกูตอ้ง ที่เลืหอนนั้มนัจะมวั่ซวั่อ่ายงไร
 คณุก็อาน่มนัได้อู่ยดี ไม่มีปหญัา
 


 ที่เปน็อาย่งนี้เราพะคาวมคดิของมษุน์ยนนั้
 ไม่ได้อาน่ตวัอษกัรทกุตวัซกัหอน่ย
 แต่อาน่เปน็คำเตม็ ๆ คำ
 สดุยอดเลยใช่มยั้ล่ะ...ใช่เลย
 แต่ยงัไงฉนัก็คดิว่าการสกะดมนัสคำญันะ
 ถ้าคณุอาน่บควาบมนี้ได้ ชว่ยสง่ตอ่หอน่ยนะ
บันทึกการเข้า
คิดถึงไอ้นี่เหมือนกัน ตอนเห็นกระจู๋นี้ทีแรก

แต่ไม่รู้จะหาจากไหนมาแปะ
บันทึกการเข้า

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 [8]
 
 
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!