หน้า: 1 ... 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46
 
ผู้เขียน หัวข้อ: ก็อปอะไรกันอยู่  (อ่าน 118757 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 ขาจร กำลังดูหัวข้อนี้
แล้วเดี๋ยวยังไงจะรีบสรุปราคาให้ครับ
บันทึกการเข้า

ทำมาหากินด้วยการเปิดร้านสกรีนเสื้อยืด จ้ะ
เยี่ยมเลยคับ ขอบคุนที่แบ่งปัน^^
บันทึกการเข้า

กาก
แค่กๆ
บันทึกการเข้า

‘Sloth Machine
บันทึกการเข้า

expectations
บันทึกการเข้า

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFdDCCBFygAwIBAgIQJ2buVutJ846r13Ci/ITeIjANBgkqhkiG9w0BAQwFADBv
MQswCQYDVQQGEwJTRTEUMBIGA1UEChMLQWRkVHJ1c3QgQUIxJjAkBgNVBAsTHUFk
ZFRydXN0IEV4dGVybmFsIFRUUCBOZXR3b3JrMSIwIAYDVQQDExlBZGRUcnVzdCBF
eHRlcm5hbCBDQSBSb290MB4XDTAwMDUzMDEwNDgzOFoXDTIwMDUzMDEwNDgzOFow
gYUxCzAJBgNVBAYTAkdCMRswGQYDVQQIExJHcmVhdGVyIE1hbmNoZXN0ZXIxEDAO
BgNVBAcTB1NhbGZvcmQxGjAYBgNVBAoTEUNPTU9ETyBDQSBMaW1pdGVkMSswKQYD
VQQDEyJDT01PRE8gUlNBIENlcnRpZmljYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MIICIjANBgkq
hkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAkehUktIKVrGsDSTdxc9EZ3SZKzejfSNw
AHG8U9/E+ioSj0t/EFa9n3Byt2F/yUsPF6c947AEYe7/EZfH9IY+Cvo+XPmT5jR6
2RRr55yzhaCCenavcZDX7P0N+pxs+t+wgvQUfvm+xKYvT3+Zf7X8Z0NyvQwA1onr
ayzT7Y+YHBSrfuXjbvzYqOSSJNpDa2K4Vf3qwbxstovzDo2a5JtsaZn4eEgwRdWt
4Q08RWD8MpZRJ7xnw8outmvqRsfHIKCxH2XeSAi6pE6p8oNGN4Tr6MyBSENnTnIq
m1y9TBsoilwie7SrmNnu4FGDwwlGTm0+mfqVF9p8M1dBPI1R7Qu2XK8sYxrfV8g/
vOldxJuvRZnio1oktLqpVj3Pb6r/SVi+8Kj/9Lit6Tf7urj0Czr56ENCHonYhMsT
8dm74YlguIwoVqwUHZwK53Hrzw7dPamWoUi9PPevtQ0iTMARgexWO/bTouJbt7IE
IlKVgJNp6I5MZfGRAy1wdALqi2cVKWlSArvX31BqVUa/oKMoYX9w0MOiqiwhqkfO
KJwGRXa/ghgntNWutMtQ5mv0TIZxMOmm3xaG4Nj/QN370EKIf6MzOi5cHkERgWPO
GHFrK+ymircxXDpqR+DDeVnWIBqv8mqYqnK8V0rSS527EPywTEHl7R09XiidnMy/
s1Hap0flhFMCAwEAAaOB9DCB8TAfBgNVHSMEGDAWgBStvZh6NLQm9/rEJlTvA73g
JMtUGjAdBgNVHQ4EFgQUu69+Aj36pvE8hI6t7jiY7NkyMtQwDgYDVR0PAQH/BAQD
AgGGMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wEQYDVR0gBAowCDAGBgRVHSAAMEQGA1UdHwQ9
MDswOaA3oDWGM2h0dHA6Ly9jcmwudXNlcnRydXN0LmNvbS9BZGRUcnVzdEV4dGVy
bmFsQ0FSb290LmNybDA1BggrBgEFBQcBAQQpMCcwJQYIKwYBBQUHMAGGGWh0dHA6
Ly9vY3NwLnVzZXJ0cnVzdC5jb20wDQYJKoZIhvcNAQEMBQADggEBAGS/g/FfmoXQ
zbihKVcN6Fr30ek+8nYEbvFScLsePP9NDXRqzIGCJdPDoCpdTPW6i6FtxFQJdcfj
Jw5dhHk3QBN39bSsHNA7qxcS1u80GH4r6XnTq1dFDK8o+tDb5VCViLvfhVdpfZLY
Uspzgb8c8+a4bmYRBbMelC1/kZWSWfFMzqORcUx8Rww7Cxn2obFshj5cqsQugsv5
B5a6SE2Q8pTIqXOi6wZ7I53eovNNVZ96YUWYGGjHXkBrI/V5eu+MtWuLt29G9Hvx
PUsE2JOAWVrgQSQdso8VYFhH2+9uRv0V9dlfmrPb2LjkQLPNlzmuhbsdjrzch5vR
pu/xO28QOG8=
-----END CERTIFICATE-----
บันทึกการเข้า

line://shop/detail/1009758
บันทึกการเข้า
Ivory Coast almond
บันทึกการเข้า

ทำมาหากินด้วยการเปิดร้านสกรีนเสื้อยืด จ้ะ
, cortical blindness
บันทึกการเข้า

สวัสดีครับ
บริการของทางร้านมี 2 อย่างครับ คือ

1. สกรีนเสื้อยืดแบบ Direct Screen

รับสั่งขั้นต่ำ 1 ตัว ลายสกรีนจะมีกี่สีก็ได้ แต่ทำได้เฉพาะตัวเสื้อสีขาว ราคาเริ่มต้นที่ตัวละ 249 บาท อ่านรายละเอียดได้ที่ www.monamafia.com/our-services/direct/

2. ผลิตเสื้อยืดพร้อมสกรีนแบบ Silk Screen (บล็อกสกรีน)

รับสั่งที่จำนวน 100+ ตัวครับ แบบนี้จำกัดจำนวนสีของลายสกรีน แต่ไม่จำกัดสีของเนื้อผ้า แต่จำนวนขั้นต่ำคือเสื้อสีละ 100 ตัว ราคาเริ่มต้นตัวละ 1XX (ถูกกว่าแบบแรกประมาณครึ่งนึงครับ) อ่านรายละเอียดได้ที่ www.monamafia.com/our-services/100up/

- - - - -

หากต้องการทำเสื้อแบบไหน ลายสกรีนเป็นอย่างไร จำนวนกี่ตัว ไซส์อะไรบ้าง (ดูไซส์ได้ที่ www.monamafia.com/shirt-size-chart/ ) สามารถแจ้งรายละเอียดมาได้เลยครับ ช่วงนี้จดหมายและข้อความจากลูกค้าค่อนข้างเยอะมาก ถ้าแจ้งรายละเอียดไว้เดี๋ยวผมจะรีบตอบครับ ขอบคุณครับ

แอน
บันทึกการเข้า

ทำมาหากินด้วยการเปิดร้านสกรีนเสื้อยืด จ้ะ


ใช้บริการตอบอัตโนมัติซิครับ จะได้ไม่ต้อง ก้อบแปะแบบนี้  อ๊าง~https://www.facebook.com/rain.duytoan?fref=ufi
บันทึกการเข้า

เราจะต้องการอะไรมากมายไปกว่า อะไรมากมาย
ด็อบบี้
บันทึกการเข้า

https://www.facebook.com/secret100million/posts/315483518649851
บันทึกการเข้า

http://www.hongpak.in.th/rooms/6724.html
บันทึกการเข้า

หน้า: 1 ... 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46
 
 
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!